Veilig Sportklimaat

Met het nastreven van een veilig sportklimaat zorgen wij er samen voor dat leden van onze sportvereniging zich binnen de vereniging op hun gemak voelen en hun mentale en fysieke gezondheid niet in het gedrang komt.

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die wij als sportvereniging kunnen nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze en andere sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als sportvereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Aannamebeleid voor trainer, coach, begeleider of vrijwilliger

Als onderdeel van het nastreven van een “veilig sportklimaat” bij Sportvereniging DOTO een aannamebeleid opgesteld voor nieuwe trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers. Op deze manier proberen wij onze vereniging een stuk veiliger te maken voor onze leden. Zo hebben wij gedragsregels opgesteld (opgesteld door NOC-NSF). Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer, coach, begeleider of vrijwilliger te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van deze begeleiders en sporters in concrete situaties.

Procedure nieuwe trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers

  1. Kennismakingsgesprek: met een bestuurslid of technische commissie;
  2. Sollicitatiegesprek: tijdens dit gesprek worden gegevens uitgewisseld, toelichting gegeven over de procedure en informatie over de vereniging;
  3. Referenties: wij checken (mogelijke) referenties;
  4. VOG: wij vragen een verklaring ongewenst gedrag aan;
  5. KNGU: nieuwe trainer, coach, begeleider of vrijwilliger aangemeld als lid bij de KNGU (Turnbond).
Vertrouwenscontactpersoon

Als onderdeel van het nastreven van een “veilig sportklimaat” bij Sportvereniging DOTO hoort het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Omdat wij als sportvereniging nog niet beschikken over een eigen vertrouwenscontactpersoon, kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU: Henriët van der Weg en Monique Streefkerk. Zij zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@gvdoto.nl

Waarom heeft Sportvereniging DOTO een vertrouwenscontactpersoon?
DOTO wil een veilige sportvereniging zijn, waar jong en oud met plezier bezig is met sporten en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als pesten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat er wel grensoverschrijdend gedrag plaats vindt of dat je dit signaleert? Dan is een vertrouwenscontactpersoon iemand waar je heel goed terecht kunt met je probleem.

Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je ook terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor sporters, trainers, coaches, ouders van minderjarige leden, begeleiders en vrijwilligers.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Van de gesprekken die er tussen jou en een vertrouwenscontactpersoon plaats vinden wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.

Gedragscode voor trainer, coach of begeleider

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de sporthal, kleedkamers en/of douche.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stelt nooit persoonlijke informatie van sporters beschikbaar.

Gedragscode voor sporters

De sporter:

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim tostellen en materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.